BBQ SET


 • G1. Assorted Pork Set

  • 2ppl $83
  • pp $41.5

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 400g

  – Mok-sam-gyeob-sal(Pork Belly Collar) 230g

  – Marinated Mok-sam-gyeob-sal 230g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • G2. Assorted Beef Set

  • 2ppl $88
  • pp $44

  – Marinated Beef Galbi(Korean Style marinated Short-Rib,bone-in) 350g

  – Bul-Go-Gi(Korean Style marinated sliced beef & veges) 230g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • G3. Assorted Pork & Beef Set

  • 2ppl $93
  • pp $46.5

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 230g

  – Marinated Beef Galbi(Korean Style marinated Short-Rib, bone-in) 350g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • G4. Premium Set (Assorted Pork, Beef & Prawn)

  • 2ppl $100
  • pp $50

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 230g

  – Marinated Beef Galbii  350g

  – Prawn 2pc

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • S1. Assorted Pork Set

  • 4ppl $160
  • pp $40

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 400g

  – Mok-sam-gyeob-sal(Pork Belly Collar) 200g

  – Marinated Mok-sam-gyeob-sal 200g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • S2. Assorted Beef Set

  • 4ppl $172
  • pp $43

  – Galbi(Prime Short-Rib) 350g

  – Deung-Sim(Prime Rib-Eye) 200g

  – Marinated Beef Galbi(Korean Style marinated Short-Rib,bone-in) 350g

  – Bul-Go-Gi(Korean Style marinated sliced beef & veges) 200g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • S3. Assorted Pork & Beef Set

  • 4ppl $168
  • pp $42

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 400g

  – Deung-Sim(Prime Rib-Eye) 200g

  – Marinated Beef Galbi(Korean Style marinated Short-Rib, bone-in) 350g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • S4. Premium Set (Assorted Pork, Beef & Prawn)

  • 4ppl $188
  • pp $47

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 300g

  – Beef Galbi(Prime Short-Rib, bone-in) 350g

  – Ju-Mul-Luk(Korean Style marinated Eye Frillet) 300g

  – Prawn 4pc

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • S5. Assorted Pork Set

  • 6ppl $228
  • pp $38

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 400g

  – Mok-sam-gyeob-sal(Pork Belly Collar) 400g

  – Marinated Mok-sam-gyeob-sal 400g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • S6. Assorted Beef Set

  • 6ppl $246
  • pp $41

  – Galbi(Prime Short-Rib) 350g

  – Deung-Sim(Prime Rib-Eye) 300g

  – Marinated Beef Galbi(Korean Style marinated Short-Rib,bone-in) 350g

  – Ju-Mul-Luk(Korean Style marinated Eye Fillet) 300g

  – Bul-Go-Gi(Korean Style marinated sliced beef & veges) 250g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • S7. Assorted Pork & Beef Set

  • 6ppl $240
  • pp $40

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 400g

  – Deung-Sim(Prime Rib-Eye) 250g

  – Marinated Beef Galbi(Korean Style marinated Short-Rib, bone-in) 700g

  – Bul-Go-Gi(Korean Style marinated sliced beef & veges) 250g

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab

 • S8. Premium Set (Assorted Pork, Beef & Prawn)

  • 6ppl $270
  • pp $45

  – Sam-gyeob-sal(Pork Belly) 400g

  – Beef Galbi(Prime Short-Rib, bone-in) 350g

  – Ju-Mul-Luk(Korean Style marinated Eye Frillet) 400g

  – Marinated Beef Galbi(Korean Style marinated Short-Rib, bone-in) 350g

  – Prawn 6pc

  – Fresh vege salad

  – BBQ Assorted Vegetable

  – Assorted fresh vegetable

  – Dol-sot bibimbab